Åpenhetsloven

I Mjøs Metallvarefabrikk AS ønsker vi å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere og har gjennom sine forretningsetiske retningslinjer fremhevet fokus på menneskeverd, korrupsjonsbekjempelse og miljø. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere deler våre holdninger til etikk og etterlevelse samt at de følger gjeldende lovgivning og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Mjøs Metallvarefabrikk AS som virksomhet omfattes av Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99). Åpenhetsloven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekrafts mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Hos Mjøs Metallvarefabrikk jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider, fremme likestilling og jobbe mot enhver form for diskriminering.

Aktsomhetsvurderingen tar utgangspunkt i en vurdering av risiko knyttet til Barnearbeid, Menneskerettigheter, Politisk regime, Korrupsjon og Miljø. Basert på disse parameterne er alle leverandører og forretningspartnere kategorisert i egne klasser fra liten potensiell negativ påvirkning til betydelig potensiell negativ påvirkning. Normalt vil aktsomhetsvurderinger av leverandørdatabasen gjentas regelmessig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører og forretningspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Aktsomhetsvurderingen som er utført har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter. Det vil i det videre arbeidet fokuseres på innhenting av informasjon fra underleverandører samt ett ekstra fokus på transport fra leverandører der Mjøs Metallvarefabrikk AS ikke selv organiserer dette.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon rundt vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven.

Mjøs Metallvarefabrikk AS
Hosanger, juli 2023

Mjøs Metallvarefabrikk AS sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger er basert på OECDs retningslinjer, samt bedriftens egne forretningsetiske retningslinjer.